سری برنامه تولیدی

کانون رسانه نوین در تعامل با شبکه های مختلف تلویزیون قادر به تولید برنامه های فرهنگی هنری بصورت مشارکت با سازمان صدا و سیما است.

ایـن نوع برنامه سازی ویـژه ی سـازمان های فرهنگی است کـه وظیفه ی توسعه ی فـرهنگ را بـر عده دارند.

پخش ویدیو

سری برنامه های تولیدی در رسانه نوین

یکی از حوزه های کاری کانون رسانه نوین تولید برنامه هایی با ویژگی پخش از تلویزیون است.
روش های این گروه در تولید برنامه به دو صورت امکام پذیر است.


1- برنامه های فرهنگی هنری
2- برنامه های تجاری و تبلیغاتی

مشاهده نمونه کار
پخش ویدیو

قسمت اول برنامه نیم کلاچ مهمان : مهدیه ایلخانی

پخش ویدیو

باتری های غیرقابل مصرف را کجا بیندازیم؟ (استنداپ تمیزاینا)

پخش ویدیو

قسمت ششم مجموعه نیم کلاچ مهمان : هانیه آریا منش

پخش ویدیو

بازیافت بیشتر، کره زمین بهتر! (استنداپ تمیزاینا)

پخش ویدیو

قسمت دوم (مکان های ممنوعه موتور سیکلت)

پخش ویدیو

قسمت اول دیوار شهر من این قسمت : داستان دیوار شهر من