مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی یک چارچوب و محدوده اخلاقی است که در آن وظایف مختلفی که تمامی آن ها دارای منافع برای جامعه هستند، بر عهده فرد، سازمان و یا نهادی خاص گذاشته می شود.

این مفهوم به صورت دقیق تر به معنای انجام وظایف فردی به وسیله تک تک افراد جامعه است که انجام این وظایف باعث می شود تا تعادل مناسبی بین اکوسیستم و اقتصاد جامعه برقرار شود.

استفـاده از لـفظ وظـیفه نـشـان می دهـد کـه هر فـرد در حـالت عـادی باید بـه ایـن وظـایف واقـف بـوده و نـقش خـود را در حفـظ این تعـادل بـه صـورت مشخص پـذیرفته و ایـفا کنـد.

پخش ویدیو

مسئولیت های اجتماعی در رسانه نوین

کانون رسانه نوین دارای مجموعه ای از ارزش ها نظیر صداقت، درستی و احترام به افراد هستند. ما نیز قطعاً به اهمیت بنیادی اعتماد، استقبال از تغییر، کار تیمی و حرفه ای گری معتقدیم و به عملکرد خود می بالیم و ما به صورت رایگان تولیداتی رایگان برای مجموعه های مختلف انجام خواهیم داد و از ایده ها و طرح ها استقبال میکنیم .

مشاهده نمونه کار
پخش ویدیو

تولید کلیپ های آموزش کرونا برای ناشنوایان (11 قسمت)

پخش ویدیو

تولید کلیپ های اموزشی سلامت جنسی (60 قسمت)

پخش ویدیو

تولید کلیپ های بهداشت بارداری (20 قسمت)

پخش ویدیو

چرا باید واکسن کرونا بزنیم

پخش ویدیو

تیزر ولادت امام علی

پخش ویدیو

تولید کلیپ های بدونیم بد نیست ( 11 قسمت)